top of page

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA FAD STU - ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS

Po maturite sú druhým najväčším strašiakom. Prijímacie skúšky, na ktorých musíte predviesť svoj talent v tom najlepšom svetle. Na čo sa pripraviť a čo si natrénovať?


Prijímacie skúšky sa líšia od fakulty k fakulte a rozdiely sa nájdu aj medzi jednotlivými odbormi. V tomto článku nájdete zhrnutie prijímacích skúšok na FAD STU v Bratislave pre odbor Architektúra a urbanizmus. Prijímacie skúšky budú pre všetky odbory prebiehať v dvoch kolách a okrem iného, by ste mali myslieť aj na prípravu svojho portfólia.


zdroj Shutterstock


Prvé kolo


Prvé kolo prijímacích skúšok absolvujete počas 1 dňa. Pozostávať bude z troch častí:

  1. Lineárna kresba ceruzkou

  2. Návrh priestorovej kompozície

  3. Test


1. Lineárna kresba - 2 úlohy, 120 min.

Skupina uchádzačov sa presunie do kresliarne plnej stojanov a kôz na kreslenie. Po krátkom úvode Vám bude predstavené zadanie. Táto časť skúšok pozostáva z 2 úloh. Prvou úlohou bude nakresliť ceruzkou (2B, 3B) zátišie na výkres formátu A3. Predlohu pre Vás pedagógovia nainštalujú v kresliarni zvyčajne už pred prijímacou skúškou. Súčasťou zátišia môže byť rebrík, stolička, kus dreva či vedro a väčšinou aj drapéria.


Druhou úlohou bude proporčne a tvarovo zachytiť sadrovú bustu v životnej veľkosti. Kresliť budete opäť ceruzkou na formát A3 v mierke 1:1. Obľúbené busty pre prijímacie skúšky sú Voltaire od Jean-Antoine Houdona a Niccolò da Uzzano od Donatella (alebo Desideria da Settignana, na autorovi sa historici nezhodujú).


Na každú úlohu budete mať presne 60 minút. Výsledné práce môžu byť lineárne, tónované alebo šrafované. Hodnotiť sa bude najmä zachytenie proporcií a tvarov, anatomická stavba (pri buste), uloženie na formáte a samotné výtvarno-grafické vyjadrenie.


Tip:

Precvičte si kresbu spomínaných pánov pomocou nasledujúcich fotiek. Inokedy si pripravte improvizované zátišie z vecí, ktoré nájdete doma. Použite stoličku, lampu či karafu. Nezabudnite prihodiť uterák či deku. Kreslite v stoji alebo si oprite kresliarsku dosku o stôl. Trénujte si správne zachytenie perspektívy a proporcií, poukážte kresbou na rozdiely v materiáloch.2. Návrh priestorovej kompozície - 1 úloha, 90 min.

Na úvod Vám dohliadajúci pedagóg zadá určitú tému. Môže to byť napr. multifunkčný štadión, sakrálna stavba, pamätník a podobne. Vašou úlohou bude počas nasledujúcich 90 minút navrhnúť a nakresliť voľnou rukou kompozíciu, ktorá bude reprezentovať zadanú tému. Ako pomôcku pre Vás pripravia geometrické útvary. Kompozícia musí obsahovať všetky predložené telesá, pričom ich možno zväčšovať, zmenšovať, množiť, otáčať, nakláňať a rezať. Telesá možno považovať za plné i prázdne formy. Týmto zadaním si otestujú Vašu schopnosť kresliť v perspektíve. Kresba môže byť lineárna, tónovaná alebo šrafovaná.

3. Test


Časť a. sa venuje priestorovému vnímaniu a základom deskriptívnej geometrie a stereometrie. K tejto časti prijímacej skúšky si pripomeňte prácu s pravouhlými priemetmi. Spomeňte si, čo je pôdorys, nárys a bokorys a akým spôsobom sa zobrazujú hrany (viditeľné a skryté). Úlohou bude nakresliť rôzne objekty pomocou zadaných priemetov.

Časť b. otestuje Vaše znalosti z oblasti architektúry, dizajnu a umenia. Otázky budú nadväzovať najmä na stredoškolské predmety umenie a kultúra, literatúra a dejepis, ale aj na všeobecný prehľad potenciálneho budúceho študenta.


Tip:

Precvičte si priestorovú predstavivosť na zadaniach v galérii.


Druhé kolo


Bude prebiehať formou ústneho pohovoru s cieľom overiť vedomostné a výtvarné predpoklady uchádzača pre štúdium architektúry a urbanizmu. Na túto časť prijímacích skúšok budú pozvaní len tí uchádzači, ktorých celkový sumár získaných bodov z prvej časti bol od 300 do 649 bodov.


Má podobu rozhovoru nad predloženým výberom prác uchádzača. t. j. súbor autorských domácich alebo školských prác (výber max. 20prác formátu A3 alebo A2 z oblasti grafickej, výtvarnej a sochárskej tvorby). Obsah portfólia je dobrovoľný, ponechaný na individuálnej voľbe uchádzača. Práce môžu zahŕňať aj fotodokumentáciu.

Portfólio musí obsahovať čestné prehlásenie uchádzača o autorstve predkladaných prác. (zdroj fa.stuba.sk)Tip:

Ak máte pochybnosti o tom, ako si pripraviť portfólio na prijímacie skúšky a čo do neho zaradiť, prečítajte si článok 15 tipov pre profesionálne portfólio.Ak máte nejaké otázky k prijímacím skúškam, ozvite sa nám.


4,747 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page